• morozandpartners

Форс-мажор та орендна плата на період дії карантину в Україні

Після введення карантину у зв'язку з поширенням короновірусу (COVID-19) настав непростий час для суб’єктів господарювання, насамперед, щодо сплати оренди в період зазначеного карантину.


Так, згідно внесеним змінам до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» введення карантину зараховують до числа форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Тому, першочерговою задачею постало питання: «Чи виправдовує карантин, у зв’язку із внесенням його до переліку форс-мажорних обставин, неможливість сплати орендних платежів за договорами?».Слід зазначити, що статтею 617 Цивільного кодексу України визначено, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Наголошуємо, що мова йде саме про відповідальність за порушення зобов’язання.

Авжеж, деякі договори оренди містять положення про те, що на час дії обставин непереборної сили (форс-мажору) строк виконання зобов’язань відстрочується, тобто виникає можливість сплати оренди після завершення карантину. Знову таки зауважуємо, що звільнення від сплати орендної плати в період карантину не передбачено чинним законодавством. Агумент орендаря про відстуність необхідних коштів на сплату оренди не може бути форс-мажором.
Тільки наявність і належне обґрунтуванням причинно-наслідкового зв’язку між введенням карантину та неможливістю виконання зобов’язання може бути засвідчено як факт настання форс-мажору.

Наприклад: відстрочення оплати орендних платежів через неможливість потрапити в офіс як громадянам, так і самим працівникам внаслідок введення карантину, а також зупинки роботи метро та регламентації роботи наземного громадського транспорту.

Таким засвідченням є сертифікат Торгово-промислової палати України.


Згідно Регламенту підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), визначених як непереборний вплив на виконання відповідного зобов'язання таким чином, що унеможливлює його виконання у термін, що настав (наявність причинно-наслідкового зв'язку між обставиною та неможливістю виконання зобов'язання в термін, передбачений відповідно законодавством, відомчими нормативними актами, договором, контрактом, угодою, типовим договором тощо).


Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за заявою зацікавленої особи по кожному окремому договору, контракту, угоді тощо, а також по податкових та інших зобов'язаннях/обов'язках, виконання яких настало згідно з законодавчим чи іншим нормативним актом або може настати найближчим часом і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.


Заява на засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) подається за підписом керівника підприємства, організації або, за його дорученням, довіреною особою. В заяві вказуються наявність за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом встановлених зобов'язань, передбачений ними термін, обсяги і умови їх виконання, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), початок їх виникнення і термін дії, які, на думку зацікавленої сторони, унеможливили виконання цих зобов'язань.


Окремо, у випадку наявності, в заяві вказуються договором (контрактом) або нормативним актом передбачені обставини, що звільняють сторони від відповідальності, перераховані події, які сторони погодилися вважати (або нормативний акт встановлює) форс-мажорними, орган країни, що засвідчує/підтверджує факт настання обставин форс-мажору; термін повідомлення сторони про їх настання, які саме зобов'язання за договором (контрактом) не можуть бути виконані внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), з посиланням та наданням доказів таких обставин.Звернімо увагу, що тягар доказування настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) несе заявник/зацікавлена особа. Заявник/зацікавлена особа також несе повну відповідальність за достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних тощо, вірність завірених нею копій згідно з чинним законодавством України.


Така заява підлягає розгляду залежно від складності і обсягу документів в термін 10 (десять) робочих днів. Зацікавлена особа може замовити терміновий розгляд її заяви. Термін розгляду заяви у такому випадку не може перевищувати половини звичайного терміну розгляду.


Якщо уповноважена особа на підставі аналізу наданих заявником документів, даних, інформації, доказів дійшла до висновку про наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), які об'єктивно унеможливили/унеможливлюють виконання зобов'язання заявника, термін виконання якого настав або настане найближчим часом, то вона приймає рішення про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). За результатами розгляду документів ТПП України видає сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).


Слід пам’ятати, що існує можливість внесення змін до договору оренди іншим шляхом. Так, можливо застосувати процедуру урегулювання відносин сторін за договорами шляхом укладання відповідних доповнень до договору щодо перенесення строків зобов’язань, що в свою чергу автоматично усуне порушення строків виконання договірних зобов’язань та не буде потребувати засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) ТПП України та отримання відповідного сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), який є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань на території України.749 просмотров0 комментариев